Nyheder fra kredsen


Svar fra DKK på åbent brev

Kære DKK kreds 4

 

Vi har modtaget jeres åbne brev til DKK’s bestyrelse, der lyder således:

’’Åbent brev til Dansk Kennel Klubs bestyrelse

Kreds 4 har på den nyligt afholdte generalforsamling diskuteret den aktuelle situation vedrørende Dansk Kennel Klubs bestyrelses planer om at fusionere med Dansk Race Union.

Forsamlingen gav udtryk for stor forundring og klar utilfredshed med forløbet, som medlemmerne ikke føler sig orienteret om. Deltagerne misbilliger hele forløbet og den mangel på åbenhed og inddragelse af klubbens medlemmer, man oplever.

Generalforsamlingen opfordrede Kreds 4´s bestyrelse til at gøre det klart for DKK, at man i Kreds 4 ønsker en afstemning om, hvorvidt denne fusion bør gennemføres.

Da bestyrelsen i kreds 4 lytter til sine medlemmer, henstiller man hermed til, at Dansk Kennel Klub sender spørgsmålet om fusion med en ikke-FCI klub til urafstemning og følger afgørelsen deraf.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Kreds 4’’

 

Dansk Kennel Klub vil gerne hermed pointere, at der IKKE er tale om en fusion, men der er tale om, at en anden stambogsførende organisation (DRU) er undervejs til at nedlægge sig selv (klubbens medlemmer skal stemme om nedlæggelse den 1/11-2020).

Dansk Kennel Klub tilbyder de tidligere medlemmer af DRU optagelse i Dansk Kennel Klub.  Rent faktisk, kan alle personer i Danmark søge om optagelse i Dansk Kennel Klub.

 

Når der foretages afstemning i Dansk Kennel Klub, er det en afstemning om valg til bestyrelsen - en såkaldt ur-afstemning. Se §17 og §34 nedenfor. Bestyrelsen træffer afgørelser og beslutninger på vegne af Dansk Kennel Klub.
Der foretages ikke ur-afstemninger om andet end bestyrelsesvalg jævnfør DKK’s love.

 

Vedhæftet mail af 1/10-2020 sendt af Jens Glavind til alle kredse og specialklubber.

 

 

 

§ 17

Bestyrelsen

Stk.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, 3 repræsenterende jagthunderacerne, 1 repræsenterende brugshunderacerne og 3 repræsenterende de øvrige racer.

Stk.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen ved urafstemning blandt bestyrelsesmedlemmer, der modtager genvalg, og kandidater foreslået af klubbens medlemmer, jf. dog § 18, stk. 3.

Stk. 3. De kandidater, der ikke opnår valg, indtræder i forhold til det opnåede stemmetal som suppleanter for 2 år ad gangen for jagthunderacerne og de øvrige racer og for 4 år ad gangen for brugshunderacerne. For hver valggruppe vælges der 2 suppleanter – for brugshunderacerne dog kun 1. En suppleant, der ved vakance indtræder i bestyrelsen, følger den fratrådtes valgperiode.

 

 

 

§ 34

Urafstemning

Stk. 1. Urafstemning i henhold til §§ 18 og 33 foregår skriftligt blandt alle klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Udfyldte stemmesedler indsendes til klubbens revisor, der foretager optælling af stemmerne. Stk. 2. Afholdes urafstemningen elektronisk, bortfalder stk. 1, andet punktum, og der henvises til §18 stk. 4.


Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB

Lone Sommer


Direktionssekretær
Direkte telefon:+ 45 56 18 81 47Dansk Kennel Klub


Parkvej 1 • DK-2680 Solrød Strand
Tlf. +45 5618 8100 • Information +45 5618 8155
http://www.dkk.dk • post@dkk.dk